فرم ثبت نام همکار

نام
Max. file size: 2 MB.
پروانه کسب
محل کسب
شریک
نام
مشخصات شریک را وارد کنید
نمایندگی
نام برند
اگر نمایندگی برند هستید مشخصات برند و نام طرف قرارداد و میزان خرید خود را وارد کنید.
حساب جاری(دسته چک)
شماره صیاد